Postdoctoral Fellow

Yangyang Sun

(Ph.D. Lanzhou University)


Yanping Zhang
(Ph.D. Tianjin University)

 

Graduate Students


Xiaojun Wang
(M.S. Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS)

Xing Wang

(B.S. Qingdao University of Science & Technology)

Yongliang Xia

(B.S. Naikai University)

Yuqin Zhou

(B.S. Sichuan University)

 

Cosupervised Graduate Students

Pengjun Yuan

(Shanghai Normal University)

Xia Liu

(Shanghai Normal University)

Biwei Weng

(Shanghai Normal University)

Zhenhua Zhang

(Tianjin University)

Zhenxing Zhang

(Shanghai University)

Yaoyao Ling

(Shanghai Normal University)

 

Group Alumni

Hui Li

(Now: Université de Rennes 1, PhD Student)


Yixin Zhang (Now: Nanjing University , PhD Student)